*مشاوره فنی در خرید خطوط ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، تکمیل، ذوب ریسی و پوشاک

*مشاوره فنی و  اجرای پروژه های عارضه یابی آنالیز شکاف(Gap Analize) و شناسایی جامع مشکلات خط تولید(با مشاور متخصص بین المللی)

*اجرای سیستم ارتقاء تولید(Capacity Building) با قصد بهبود و به روز رسانی پروسه های فنی و نیز استقرار فرایند بهبود جهت انتقال دانش، آموزش و تدوین اسناد مورد نیاز جهت استفاده مستمر پس از خروج مشاور از کارخانه

*مشاوره تولید ناب در زمینه کاهش مصرف انرژی، ضایعات و حمل و نقل داخل خط تولید