ارزیابی لوازم و ملزومات مربوط به مدل (مد)

ـوسعه و ترویج مدل(مد)، از نظر تاریخی گستردگی وسیعی دارد، همچنین با تغییرات اجتماعی و توسعه جوامع، امکان شناسایی،

معرفی مدها، با توجه به اضطرار موجود در جوامع ممکن می شود.

هیچ استثنایی بـرای کیف ها قائل نمی شونـد و ارتبـاط و پیوستگی بین لباس و کیف ها در بیشتر زمـان ها تغییر یافته است . بـه

تـازگی اکثریت بـرند لباس ها یک مجموعـه ای از کیف ها ی همـانندی را ارائه نموده انـد کـه نـه تنها لبـاس را تکمیل می کنند

بلکه همچنین ارزش برند را نزد مشتری بالا می برند. از این اتحاد و مشارکت بین لباس ها، لوازم و تنوع زیادشان می توان در تولید

و افزایش آن ها استفاده کرد.

((به جهت اطلاعات بیشتر فایل اصلی مقاله را دانلود کنید))igstexpart.ir/…/RIBEIRO-MIGUEL-PEREIRA-LUCAS-and-TRINDADE-Evolution-of-fashion-accessories_Bags-design-and-the-use-of-woven-fabrics.pdf