مشاوره بازاریابی و تدوین برنامه استراتژیک بازار و مطالعات بازار
مشاوره در تهیه دفترچه هویت سازمانی(CORPORATE ID)
انجام مطالعات بازار های داخلی و خارجی
بازار سازی و بازار شناسی