خدمات برق و الکترونیک

یکی از عمده معضلات تولیدکنندگان در صنعت نساجی، رفع مشکلات مربوط به برق و الکترونیک دستگاه‌ها ، همچنین ساخت و تعمیر المان‌های مورد نیاز در این بخش است. با توجه به رویکرد این شرکت در تکمیل و تجمیع خدمات، تدابیر ذیل به‌منظور رفع نیازهای جاری مشتریان اندیشیده شده است:

خدمات ما