تصاویر مربوطه تصاویر مربوطه

مشخصات ماشین مشخصات ماشین

فروش یک دستگاه دولاتاب ولکمن با مشخصات و قیمت زیر :

 

1 VOLKMANN 2x1 Twister mod.VTS-07

 YOC:  1992  , 224 spindles, feeding 6"x2 Soleil or 8" cilndric, flyer, pot dia.185 mm.

Unit price EUR: 28.000 Ex. Works